Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju

   Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju funkcjonuje od 01 września 2010 roku. Utworzone zostało przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju. 
   Przedszkole jest placówką kształcenia specjalnego, przeznaczoną dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.
   W Przedszkolu organizuje się zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
 
Kontakt

ul. Sienkiewicza 15
23 – 400 Biłgoraj 
tel./fax +48 84 6865142
e-mail: npsbilgoraj@interia.pl


Dyrektor

Ewa Kraczowska
e-mail: ewa.kraczowska@interia.pl


Celem działalności jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością na miarę ich indywidualnych możliwości i potrzeb, kompleksowa opieka, zintegrowana edukacja i rehabilitacja uszkodzonych funkcji psychomotorycznych, zapewnienie realizacji potrzeb poznawczych, emocjonalnych i społecznych oraz jak najlepsze przygotowanie do życia społecznego.
 

Oferta Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Biłgoraju

Grupy przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 8 lat. Wieloprofilowe i zintegrowane usprawnianie prowadzone jest przez naukę, zabawę, rehabilitację w małych zespołach, w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci z zastosowaniem różnorodnych metod pracy.
Treści programowe realizowane są zgodnie z planem pracy dydaktyczno – wychowawczej opracowanym przez zespół terapeutyczny na dany rok szkolny.

Formy pracy
Zajęcia organizowane w formie indywidualnej i grupowej:
- zintegrowane zajęcia dydaktyczno- wychowawcze,
- zajęcia z muzykoterapii,
- zajęcia ruchowe na boksach, stołach,
-hydroterapia,
-dogoterapia,
-TUS (Trening Umiejętności Społecznych),
- religia,
- rehabilitacja indywidualna,
- rewalidacja indywidualna,
- zajęcia specjalistyczne z logopedą,
- zajęcia specjalistyczne z psychologiem.

Zajęcia organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Przyjęcia dzieci odbywają się na podstawie wniosku rodziców i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze organizowane dla dzieci i młodzieży w wieku 3 – 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela – pedagoga specjalnego lub zespół terapeutyczny.
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w codziennym funkcjonowaniu.
Zajęcia organizuje się na podstawie wniosku rodziców i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
Indywidualne zajęcia z dzieckiem i jego rodziną prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, tj. wielospecjalistycznego, kompleksowego i intensywnego działania mającego na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za komunikację małego dziecka i rozwój psychomotoryczny, organizowane od momentu zdiagnozowania zaburzeń do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Rodzicom i rodzinie udzielana jest pomoc i wsparcie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są przez zespół wczesnego wspomagania rozwoju w skład którego wchodzą: pedagog specjalny, psycholog, neurologopeda, fizjoterapeuta, dogoterapeuta. Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w naszej placówce wynosi od czterech do ośmiu godzin w miesiącu.
Zajęcia w grupie ,,Matka z dzieckiem” prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych z udziałem matek/ojców, od chwili wykrycia niepełnosprawności do osiągnięcia przez dziecko odpowiedniego stopnia rozwoju psychomotorycznego pozwalającego na samodzielne przebywanie w grupie przedszkolnej. 
Dzieci wraz z rodzicami spotykają się z zespołem terapeutycznym na 2-3 godzinnych sesjach/ok. 4 razy w miesiącu. Podczas wspólnej zabawy doskonalą potrzebne im funkcje rozwojowe oraz uspołeczniają się, a rodzice uczą się udzielania właściwego wsparcia oraz współpracy z zespołem terapeutów.Zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się na podstawie wniosku rodziców i opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Każdy uczestnik zajęć posiada Indywidualny Zintegrowany Program Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Społeczny oparty na programie zintegrowanej edukacji i rehabilitacji, dostosowany do jego potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych. 
Program opracowany jest przez zespół terapeutyczny na podstawie wieloprofilowej okresowo ponawianej diagnozy możliwości, potrzeb i ograniczeń dziecka w zakresie rozwoju motorycznego, umysłowego, społecznego i emocjonalnego. Program zgodny jest z zaleceniami specjalistów, podstawą programową i orzeczeniem/opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz z sugestiami rodziców.
Rodzice wychowanków otrzymują instruktaż, porady i wsparcie w zakresie właściwego postępowania z dzieckiem w środowisku domowym.
Zajęcia prowadzone w placówce są bezpłatne.

W placówce zatrudniona jest doświadczona i wykwalifikowana kadra:
- oligofrenopedagodzy,
-fizjoterapeuci,
- neurologopedzi,
- logopeda,
- psycholog- psychoterapeuta,
- dogoterapeuta,
- hipoterapeuta,
- nauczyciel j. angielskiego,
- nauczyciel religii,
- nauczyciel zajęć muzykoterapii.


Metody pracy
Nie istnieje jedyna właściwa metoda terapeutyczna wspierająca zaburzony rozwój dziecka. Każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie, ma swoje uzdolnienia, trudności, zainteresowania i specyficzne potrzeby.
Dobór metod pracy zależny jest od następujących czynników:
• celu oddziaływania
• sytuacji dziecka, na które oddziałujemy (wieku, potrzeby, poziomu umiejętności w poszczególnych obszarach funkcjonowania).Stosując kryterium obszaru oddziaływania wykorzystujemy w naszej pracy następujące metody wspomagania rozwoju:
• metody wspomagania umiejętności komunikacyjnych (metody komunikacji alternatywnej: system symboli i gestów Makaton, system symboli PCS, strategie terapeutyczne wg dr M. Grycman)
• metody wczesnej stymulacji rozwojowej (Metoda Dobrego Startu, terapia Psychomotoryczna wg Procus i Block, system M. Frostig)
• metody wspomagania ruchowego (System Nauczania Kierowanego, metoda W. Sherborne, Knill, metoda NDT Bobath),
• metody wspomagania sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz poczucia rytmu (muzykoterapia, system M. Frostig),
• metody usprawniania pracy mózgu i zmysłów (metoda G. Domana, Integracji Sensorycznej, masaż Shantala, terapia sensoryczna C. Delacato, metoda Paula Dennisona, zabawy paluszkowe),
• metody wspomagania dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
• metody wspomagania zadań edukacyjnych (metoda nauki wczesnego czytania J. Cieszyńskiej, metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej),
TUS (Trening Umiejętności Społecznych),
Techniki relaksacyjne.

 
 
Przedszkole zajmuje się organizacją:
- przedstawień teatralnych,
- spotkań z przedstawicielami interesujących zawodów,
- imprez okolicznościowych,
- wycieczek,
- ,,Zielonej Szkoły” w Bondyrzu,
- treningi samodzielności.
Rodzice wspierają inicjatywy placówki.


Prowadzone są działania wspierające rodziców dzieci poprzez:
- systematyczne udzielanie porad i wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem w domu,
- bieżące informowanie rodziców o postępach i trudnościach dziecka,
- organizowanie dni otwartych dla rodziców,
- organizowanie zebrań dla rodziców,
- udzielanie instruktażu i pomocy w dobieraniu, pozyskiwaniu i wykorzystywaniu specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych,
- wizyty patronażowe w domu wychowanka,
- udostępnianie fachowej literatury.

Współdziałamy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Oświata Zdrowotna Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju,
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem” w Zamościu,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- NZOZ Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju.
 
Galeria zdjęć
 
 

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
eballFundusz SolidarnościowyMuzeum Ziemi Biłgorajskiej w BiłgorajuFundusz Solidarnościowy.
x