Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

Modelowy system wsparcia na Zamojszczyźnie szansą na rozwój i niezależność osób z niepełnosprawnością

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu w partnerstwie z Kołem Terenowym w Biłgoraju realizuje projekt pn.:
„Modelowy system wsparcia na Zamojszczyźnie szansą na rozwój i niezależność osób z niepełnosprawnością”
dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja projektu od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 marca 2022 roku (projekt wieloletni).

Celem projektu jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uzyskania i utrzymania możliwie największej niezależności, pełnych zdolności fizycznych, umysłowych, społecznych i zawodowych, pełnego włączenia i udziału we wszystkich aspektach życia oraz zwiększenie samodzielności osobistej i niezależności społecznej osób z niepełnosprawnościami.
Proponowany w Projekcie Modelowy system zapewnia wczesne, ciągłe, kompleksowe i dostępne wsparcie osobom z niepełnosprawnościami oraz związane z nim odciążenie i poprawę jakości życia rodzin osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia w placówkach Stowarzyszenia, w których zostaną zorganizowane różne formy wsparcia: indywidualne i grupowe treningi samodzielności, treningi zamieszkania dla grupy Beneficjentów powyżej 16 roku życia, oraz poza placówkami: indywidualny instruktaż aktywności zwiększający dostępność otoczenia, a także specjalistyczny dowóz z opieką Beneficjentów do placówek by umożliwić im udział w treningach.
Modelowy system wsparcia jest odpowiedzią na istotny problem społeczny jakim jest objęcie wsparciem osób z niepełnoprawnością i ich rodzin w celu zapewnienia im pełnego rozwoju, samodzielności i niezależności. Na skutek realizacji projektu u Beneficjentów w różnym stopniu (zależnym głównie od wieku i ciężkości dysfunkcji) ulegnie poprawie samoobsługa i umiejętności życia codziennego, mobilność, komunikowanie się, komunikatywność w tym zgłaszanie potrzeb, myślenie, sprawczość, samosterowność, zdolność do podejmowania decyzji, odpowiedzialność, prawidłowa samoocena, odporność emocjonalna, nastąpi socjalizacja i adaptacja do życia w społeczeństwie na możliwie najwyższym poziomie.
Opis działań planowanych w ramach projektu:
Projekt obejmuje zwiększenie i rozwój samodzielności osób z niepełnosprawnością głównie sprzężoną (tj. nabywanie, podtrzymywanie i rozwijanie możliwego do osiągnięcia poziomu samodzielności osobistej) i niezależności społecznej tych osób (277 osób w I etapie, 295 osób w II etapie, 318 osób w III etapie) poprzez dostarczenie im wszechstronnej rehabilitacji społecznej z wykorzystaniem modelowego systemu wsparcia w 6 placówkach Wnioskodawców i w środowisku lokalnym Beneficjentów (wsparcie poza placówką jako uzupełnienie rehabilitacji prowadzonej w placówce - wsparcie nr 5a i 5b).
Projekt realizowany przez Koło Terenowe w Biłgoraju obejmuje Modelowy system wsparcia zindywidualizowany do potrzeb beneficjentów:

I. Indywidualne w placówkach:
1.b. indywidualne treningi dla dzieci w Ośrodku w Biłgoraju-przy udziale rodziców
II. Grupowe w placówkach
2.c.1. pobyt dzienny 4 godzinny od pon do pt dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych do 25 r. ż. w Ośrodku w Biłgoraju
2.c.2. pobyt popołudniowy 4 godzinny 2 razy w tygodniu dla os. dorosłych w Ośrodku w Biłgoraju
2.c.3. pobyt popołudniowy 4 godzinny 1 raz w tygodniu dla dzieci i młodzieży w Ośrodku w Biłgoraju
3.b. pobyt weekendowy całodobowy dla młodzieży i osób dorosłych w CAS3 w Biłgoraju
4.c. transport do placówek w Biłgoraju
III. Wsparcie poza placówkami
5.b. indywidualny instruktaż aktywności w Biłgoraju
Placówki Wnioskodawców świadczą wsparcie z zakresu rehabilitacji społecznej w trybie ciągłym całorocznym. Projekt jest kontynuacją wieloletnich działań Stowarzyszenia.
Beneficjentów rekrutuje się do Projektu według następujących zasad:
1. Beneficjent posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w Zasadach).
2 . Beneficjent charakteryzuje się obniżonym poziomem funkcjonowania lub brakiem umiejętności/ kompetencji w zakresie mobilności, komunikacji, samoobsługi, samodzielności w funkcjonowaniu społecznym.
3. Powyższe dysfunkcje są potwierdzone wstępnym opisem funkcjonowania zgodnie z zestawem podstawowym ICF i diagnozą funkcjonalną lub/i psychologiczno-pedagogiczną lub/i medyczną lub/i wywiadem z rodzicem/opiekunem.
4. Beneficjent posiada potencjał rozumienia poleceń trenera (za wyjątkiem niemowląt i najmłodszych dzieci) choćby w minimalnym zakresie.
5. Rodzice/opiekunowie i/lub dorosły Beneficjent deklaruje wolę uczestnictwa i współpracy w Projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numer tel. (84) 686 51 42 lub e-mailem biuro@spdnbilgoraj.pl
 

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
eballFundusz SolidarnościowyFundusz Solidarnościowy.Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
x