Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju KRS 0000688770

Zamojski System - przez wsparcie do niezależności

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu w partnerstwie z Kołem Terenowym w Biłgoraju realizuje projekt pn.:
„Zamojski System - przez wsparcie do niezależności” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Realizacja projektu od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2025 roku (projekt wieloletni).

„Zamojski System - przez wsparcie do niezależności”
Celem projektu jest podniesienie kompetencji osobistych i społecznych osób
z niepełnosprawnościami (głównie sprzężonymi) z Zamojszczyzny poprzez różnorodne, spersonalizowane wsparcie, służące uzyskaniu przez nich niezależności osobistej i społecznej: praw określonych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030.
Zadanie dotyczy typu projektu nr 1 – „prowadzenie rehabilitacji w placówce” ma charakter regionalny i ciągły, kontynuuje działania realizowane w ramach konkursu 1/2018.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu – jest Wnioskodawcą – Liderem, legitymującym się 32-letnim doświadczeniem
w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju, posiadające osobowość prawną – jest Wnioskodawcą – Partnerem.
Przez różnorodne, systemowe i spersonalizowane wsparcie osób
z niepełnosprawnościami, projekt daje im szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu. Jest to niezwykle trudne wyzwanie, zważywszy że są oni grupą podwójnie lub potrójnie dyskryminowaną z racji ciężkości dysfunkcji (przeważnie osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością), miejsca zamieszkania (tereny wiejskie) i sytuacji rodzinnej, w tym ekonomicznej, z ubóstwem włącznie. Mimo tych trudności projekt jest z sukcesem realizowany w jednym z najuboższych terenów Polski, na jej ścianie wschodniej. Projekt umożliwi włączenie uczestników w lokalną społeczność
i zwiększy ich dostęp do usług publicznych dzięki zaplanowaniu większości form wsparcia na obszarach miejskich.
Wnioskodawcy udzielą w 6 placówkach różnych form wsparcia Beneficjentów, tj.: indywidualne i grupowe treningi samodzielności, treningi mieszkaniowe, wspierane mieszkalnictwo oraz poza placówkami: wsparcie asystenta, a także dowóz do placówek, by umożliwić im udział w zajęciach. Planowane jest objęcie wsparciem łącznie 270 Beneficjentów w I okresie finansowania, 293 w II okresie,
oraz 305 w całym projekcie.
Wnioskodawcy dysponują odpowiednimi zasobami lokalowo/technicznymi oraz wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą.
Zamojski system jest odpowiedzią na istotny problem społeczny jakim jest konieczność zapewnienia wsparcia osobom wymagającym jego wysokiego
poziomu w celu realizacji ich praw, w szczególności prawa do niezależnego życia
i włączenia społecznego. Udzielenie niezbędnego poziomu wsparcia dla uzyskania możliwie największej niezależności i partycypacji w życiu społecznym osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami stanowi wielkie wyzwanie i wymaga często niestandardowych modyfikacji i pionierskiej kreatywności zwłaszcza, że na świecie nadal nie ma w tym obszarze uniwersalnych wzorców. Metody muszą być też niezwykle spersonalizowane (sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny, ułatwienia techniczne, technologia IT, AAC, kwalifikacje personelu, itp.).
Na skutek realizacji projektu u Beneficjentów ulegnie poprawie samoobsługa
i umiejętności życia codziennego, komunikowanie się, zdolność do podejmowania decyzji, odpowiedzialność, zdolność budowania i korzystania z kręgów wsparcia. Zwiększy się stopień włączenia się w życie społeczne, niezależność osobista
i społeczna.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numer tel. (84) 686 51 42 lub e-mailem biuro@spdnbilgoraj.pl
 

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"Krok za krokiem" w Zamościu
Koło terenowe w Biłgoraju

ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biłgoraj


tel/fax 84 686 51 42

biuro@spdnbilgoraj.pl

 

Pomagają nam:

<
>
Fundusz Solidarnościowy.eballFundusz SolidarnościowyMuzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
x